Σχεδιασμός & Αποτύπωση

Εξετάζουμε όλες τις πτυχές του εργαστηρίου από διαφορετικές οπτικές γωνίες, μεγιστοποιώντας τη λειτουργικότητα του. Τηρούμε τις διεθνείς οδηγίες και πρακτικές που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια του τελικού χρήστη, ικανοποιώντας κάθε διεργασία και διαδικασία που πραγματοποιείται στον εργαστηριακό χώρο.

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και μελέτη των εργαστηρίων και διασφαλίζουμε την απόλυτη επιτυχία για μελλοντικές πιστοποιήσεις των χώρων, ακολουθόντας τους κανόνες των ΟΕΠ (Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική – GLP), ΟΠΠ (Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική – GMP), τις πρακτικές του Lean Design εργαστηρίων και φυσικά με σεβασμό προς τους εγχώριους κανονισμούς.

Συνδυάζουμε τα «θέλω» του χώρου με τα «πρέπει» των κανονισμών κι έτσι δημιουργούμε μια απόλυτα ισορροπημένη λύση για κάθε εργαστήριο. Διασφαλίζουμε τη μέγιστη ευελιξία για το χρήστη αλλά και για το ίδιο το εργαστήριο. Οι ανάγκες του αύριο απαντώνται, σήμερα!

Κάθε πιθανή μελλοντική τροποποίηση πραγματοποιείται εύκολα καθώς κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, στοχεύουμε στην ευελιξία του χώρου.

Από διαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια ελέγχου τροφίμων έως εργαστήρια φαρμακευτικής έρευνας. Από εργαστήρια διύλισης πετρελαίου έως εργαστήρια χημικών κατεργασιών. Από εργαστήρια ερευνητικών ιδρυμάτων έως εργαστήρια σχολείων και εκπαιδευτηρίων. Από στείρους χώρους μικροβιολογίας έως χώρους επεξεργασίας λυμάτων. Ανεξάρτητα από την επιστασία και το είδος του χώρου, οι λύσεις που προτείνονται είναι πάντοτε προσαρμοσμένες στον εκάστοτε κλάδο και τις ανάγκες του. Και αυτή είναι η πρόκληση που αποδεχόμαστε.

Εξετάζουμε όλες τις πτυχές του εργαστηρίου από διαφορετικές οπτικές γωνίες, μεγιστοποιώντας την λειτουργικότητα του. Τηρούμε τις διεθνείς οδηγίες και πρακτικές που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια του τελικού χρήστη, ικανοποιώντας κάθε διεργασία και διαδικασία στον εργαστηριακό χώρο.

Συνδυάζουμε τα «θέλω» του χώρου με τα «πρέπει» των κανονισμών, κι έτσι δημιουργούμε μια απόλυτα ισορροπημένη λύση για κάθε εργαστήριο. Διασφαλίζουμε τη μέγιστη ευελιξία για το χρήστη αλλά και για το ίδιο το εργαστήριο. Οι ανάγκες του αύριο απαντώνται, σήμερα!

Κάθε πιθανή μελλοντική τροποποίηση πραγματοποιείται εύκολα καθώς κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, στοχεύουμε στην ευελιξία του χώρου.

Από διαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια ελέγχου τροφίμων έως εργαστήρια φαρμακευτικής έρευνας. Από εργαστήρια διύλισης πετρελαίου έως εργαστήρια χημικών κατεργασιών. Από εργαστήρια ερευνητικών ιδρυμάτων έως εργαστήρια σχολείων και εκπαιδευτηρίων. Από στείρους χώρους μικροβιολογίας έως χώρους επεξεργασίας λυμάτων. Ανεξάρτητα από την επιστασία και το είδος του χώρου, οι λύσεις που προτείνονται είναι πάντοτε προσαρμοσμένες στον εκάστοτε κλάδο και τις ανάγκες του. Και αυτή είναι η πρόκληση που αποδεχόμαστε.